PARTY ANTICONFORMISTE / YUKARIN’ DISCO
Split 7″ with Yukari Fresh on Bungalow in 1998.

Stereo Total – Party Anticonformiste (Remix feat. Ogar Grafe)
Yukari Fresh – Yukarin’ Disco Remix